Noutăți admitere clasa a IX-a vocațional 2020-2021

Înscrierea la liceu a candidaților declarați admişi în clasa a IX-a 2020-2021, filiera vocațională, profil teologic, specializarea teologie baptistă – bilingv engleză, se efectuează în perioada 06.07.2020 – 10.07.2020, între orele 10:00 – 13:00, pe baza următoarelor acte:

 •   Certificat naștere copil (în original şi copie);
 •   Carte de identitate copil (în original şi copie) – dacă este cazul;
 •   Carte de identitate mama (în original şi copie);
 •   Carte de identitate tata (în original şi copie);
 • Adeverință cu notele şi media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a;
 • Foaia matricolă pentru clasele  V- VIII (cu calculul mediei generale);
 •  Fişa medicală;
 • o poză: dimensiune 3×4.

IMPORTANT!

*     Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ!

** Elevii absolvenți ai claselor a VIII-a de la Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” nu vor depune dosarele pentru înscriere la probele de aptitudini! (vor completa FORMULARUL CERERE-INTERVIU)

1. Absolvenții clasei a VIII-a de la Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad

1.1. Pentru echivalarea probei de limba engleză cu media aritmetică a mediilor anuale din clasele V-VIII la această disciplină, părinții/reprezentanții legali vor completa cererea din ANEXA A la ordinul nr. 4317/2020. Cererea va fi tipărită, semnată, scanată și trimisă pe adresa de e-mail a școlii secretariat@ltb-arad.ro, cel târziu până în ziua de vineri, 05 iunie 2020.

1.2. Pentru echivalarea probei de limba engleză cu rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională/olimpiada națională de limba engleză, părinții/reprezentanții legali vor completa cererea din ANEXA B la ordinul nr. 4317/2020. Cererea va fi tipărită, semnată, scanată și trimisă pe adresa de e-mail a școlii secretariat@ltb-arad.ro, cel târziu până în ziua de vineri, 05 iunie 2020.

1.3. Pentru participarea la interviu, părinții/reprezentanții legali și elevii vor completa  FORMULARUL CERERE-INTERVIU cel târziu până în ziua de vineri, 05 iunie 2020. Interviul va fi evaluat prin calificativ admis/respins.

1.4. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

1.5. Interviul va avea loc on-line, în zilele de 11-12.06.2020, conform unei planificări care va fi afișată pe site-ul școlii în ziua de marți, 9 iunie 2020.

1.6. Rezultatele la probele de aptitudini vor fi comunicate în ziua de vineri, 12 iunie 2020.

2. Absolvenții clasei a VIII-a de la alte școli

2.1. Dacă se dorește depunerea dosarului la unitatea de învățământ, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime această intenție prin telefon la secretariatul școlii 0257-250 751 sau prin e-mail la adresa secretariat@ltb-arad.ro.

2.2. Depunerea dosarelor se poate realiza și prin e-mail, la adresa secretariat@ltb-arad.ro. În cazul acesta, documentele vor fi scanate și atașate la e-mail. De asemenea, se va tipări, completa, semna, scana și transmite prin e-mail la adresa secretariat@ltb-arad.ro (alături de celelalte acte din dosar) declarația pe proprie răspundere din Anexa nr. 6 la ordinul nr. 4948/2019.

2.3. Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire.

2.4. În cazul transmiterii dosarelor prin e-mail sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie.

2.5. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:

 1. anexa la fișa de înscriere (din care să rezulte media claselor V-VIII la limba engleză);
 2. certificat de naștere – copie;
 3. fișa medicală în original;
 4. declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul de organizare și funcționare al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte.
 5. document justificativ (adeverință sau foaia matricolă) din care să rezulte mediile din clasele V-VIII la purtare și religie.
  • Pentru participarea la interviu, părinții/reprezentanții legali și elevii vor completa FORMULARUL CERERE-INTERVIU cel târziu până în ziua de vineri, 05 iunie 2020. Interviul va fi evaluat prin calificativ admis/respins.
  • Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Dacă elevul nu a studiat disciplina religie pe parcursul ciclului gimnazial, va susține on-line, în ziua de vineri, 12 iunie 2020, proba de verificare a cunoștințelor religioase, conform unei planificări care va fi afișată pe site-ul școlii în ziua de marți, 9 iunie 2020.
  • Interviul va avea loc on-line, în zilele de 11-12.06.2020, conform unei planificări care va fi afișată pe site-ul școlii în ziua de marți, 9 iunie 2020.

Rezultatele la probele de aptitudini vor fi comunicate în ziua de vineri, 12 iunie 2020.