ADMITERE ÎN CLASA a IX-a 2021-2022, profil TEOLOGIC, specializarea TEOLOGIE BAPTISTĂ – BILINGV LIMBA ENGLEZĂ

(extras din PROCEDURA M.Ed. nr. 29318/26.05.2021, O.M.Ed. nr. 3721/23.04.2021

 PROBA DE APTITUDINI / INTERVIU

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, la specializarea teologie baptistă – bilingv limba engleză din cadrul Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 (nouă) la purtare pentru fiecare clasă din învăţământul gimnazial.

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidaţii vor susţine, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:

  1. a) un interviu online, evaluat cu calificativ admis/respins;
  2. b) o probă de verificare a cunoştinţelor religioase, evaluată cu notă.
  • Proba de verificare a cunoştinţelor religioase constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. În situația în care elevul nu a studiat disciplina Religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă orală de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie, din programa școlară a disciplinei, clasele V-VIII, în data de 16.06.2021
  • Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini.
  • Pentru toate specializările de la profilul teologic, media la proba de verificare a cunoştinţelor la disciplina Religie trebuie să fie minimum 7 (şapte).

Perioada depunerii dosarelor / înscrierii la INTERVIU: 7 – 14 iunie 2021

a) Depunerea dosarelor se poate face la unitatea de învățământ (sediul din Str. Dr. Ioan Suciu nr. 3-19 Arad – Zona Podgoria), iar în acest caz părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime această intenție prin telefon, la secretariatul școlii 0257-250 751 sau prin e-mail, la adresa secretariat@ltb-arad.ro.

b) Depunerea dosarelor se poate realiza și prin e-mail, la adresa secretariat@ltb-arad.ro. În cazul acesta, documentele vor fi scanate și atașate la e-mail. De asemenea, se va tipări, completa, semna, scana și transmite prin e-mail la adresa secretariat@ltb-arad.ro (alături de celelalte acte din dosar) Declarația pe proprie răspundere din Anexa nr. 5 la Ordinul MEC nr. 3725/23.04.2021

c) Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire.

d) În cazul transmiterii dosarelor prin e-mail sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie.

Dosarul de înscriere la interviu va cuprinde următoarele acte:

  1. anexa la Fişa de înscriere;
  2. certificat de naştere – copie;
  3. fişa medicală – în original;
  4. declaraţie din partea candidatului şi a părintelui/reprezentantului legal al acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte;
  5. document justificativ (adeverință / foaie matricolă / media claselor V-VIII specificată în Fișa de aptitudini) care atestă mediile din clasele V-VIII la RELIGIE, PURTARE, LIMBA ENGLEZĂ.

Pentru participarea la interviu, părinții/reprezentanții legali și elevii vor completa  FORMULARUL CERERE-INTERVIU cel târziu până în ziua de luni, 14 iunie 2021.

Interviul va avea loc online, în ziua de MARȚI, 15.06.2021, conform unei planificări care va fi afișată pe site-ul școlii în ziua de luni, 14 iunie 2021.